Trumpin potkiminen pois Twitteristä ei ole oikea teko

Öykkärin (eli tässä tapauksessa Trumpin) sulkeminen yhteisön ulkopuolelle luo vain uusia öykkäreiden yhteisöjä. Kun ihmisellä on paine purkaa ajatuksiaan, ei palvelun ulkopuolelle jättäminen rajoita tekoja, vaan etsitään uusi paikka, josta on mahdollista löytää uusi tai vanha kuulijakunta.

Olen ollut mukana luomassa ja johtamassa useita sosiaalisen median palveluita…

--

--

Social introvert making a social internet, writing stories and making people happy. Author, Digital community creator, Cat video expert.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jarno Alastalo

Jarno Alastalo

Social introvert making a social internet, writing stories and making people happy. Author, Digital community creator, Cat video expert.