Paavo Väyrynen on meemi

Meemi on mutaatio, muunnelma, joka mukautuu ympäristöön ja leviää nopeasti. Meemi toistaa itseään, muovautuen sen hetken kulttuuriin ja voi saada yllättäviä muotoja. Meemi on idea, kulttuurinen ilmiö, joka saa suuren huomion.
Korvaa nyt meemi sana Paavo Väyrysellä.

Yleisesti meemi (ei-Paavo) on digitaalinen tuotos: kuva, video tai internetsivu. Mutta Paavo itsessään on elävä meemi.

Paavo yllättää, muuntautuu tilanteen mukaan. Kun hän omassa puolueessa (meemi internetissä) ei saakaan enää kannatusta ja ajatukset eivät leviä, perustaa Paavo (meemi) oman puolueen (internetin).

Paavo on super-meemi, joka jatkaa kulkua, vaikka suosio laskisi. Paavo osaa yllättää. Paavo jatkaa kulkuaan. Paavo on meemi.

Paavo-meemin toin esiin SomeCast-podcastissa

--

--

Social introvert making a social internet, writing stories and making people happy. Author, Digital community creator, Cat video expert.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jarno Alastalo

Jarno Alastalo

Social introvert making a social internet, writing stories and making people happy. Author, Digital community creator, Cat video expert.