Metsän pelko

Ollessani luonnon keskellä mökillä, näen varjot pelottavina ja jopa yliluonnollisena. Rationaalinen ihminen minussa sanoo, että asia ei ole totta, mutta silti koen pelkoa.

Suoritin kesällä 2020 Helsingin avoimessa kurssin Kauhun ja pelon heijastuksia. Tämä on minun oppimispäiväkirja.

--

--

Social introvert making a social internet, writing stories and making people happy. Author, Digital community creator, Cat video expert.

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Jarno Alastalo

Jarno Alastalo

Social introvert making a social internet, writing stories and making people happy. Author, Digital community creator, Cat video expert.